Strona główna Najnowsze Kim są mormoni?

Kim są mormoni?

Kim są mormoni?

Kim są mormoni? Wielu z nas słyszało o tej grupie wyznaniowej. Niemniej wiedza Polaków na ich temat jest niewielka. Czy mormoni to chrześcijanie?

Większość Polaków nie miała styczności z członkami Kościoła Jezusa Chrystusa w Świętych Dniach Ostatnich potocznie zwanymi mormonami. W Polsce jest ich liczba nie przekracza 2000. Na ich temat krążą takie stereotypy jak: wielożeństwo, zagraniczne misje, Księga Mormona. Generalnie wiedza na ich temat jest niewielka. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o tej grupie wyznaniowej.

Historia

Początki mormonizmu sięgają 1820 roku kiedy ich założyciel 14-letni Joseph Smith miał mieć wizję w trakcie modlitwy w Manchesterze w stanie Nowy York. W 1827 roku miał mu się objawić prorok Moroni, który miał wskazać miejsce ukrytych tablic. Miały one opisywać m.in. historię Jezusa w obu Amerykach oraz przybycie na te kontynenty Żydów pod przewodnictwem Nefiego. Warto zauważyć, że wspomniany prorok Moroni bywa nazywany aniołem, gdyż wg doktryny mormońskiej umarli stają się aniołami lub nawet bogami. Płyty miały znajdować się na wzgórzu Cumorah. Pod wpływem bożego natchnienia miał je przetłumaczyć na angielski w 1830 roku. We wstępie do Księgi Mormona znajdujemy imiona i nazwiska osób, które naocznie miały widzieć tablice. Ponadto Moroni miał mu powiedzieć by nie wstępował do żadnego Kościoła, gdyż wszystkie wówczas funkcjonujące doktrynalnie zbłądziły. Z czasem dokonał zmian w treści samej Biblii.

Smith z czasem zyskiwał coraz więcej wyznawców. Często miewał problemy z prawem. Od współwyznawców zażądał płacenia dziesięciny. Zaczęli praktykować poligamię (obecnie zabronioną, choć praktykowaną przez nieliczne odłamy). W wyniku różnych prześladowań i perturbacji licznie osiedlili się w stanie Utah, gdzie stanowią ponad połowę mieszkańców. W Salt Lake City znajduje się ich słynna świątynia, do której wstęp mają wyłącznie mormoni. Co ciekawe, wierzyli, że ciemny kolor skóry jest efektem bożej kary. W konsekwencji byli oskarżani o rasizm by 1978 roku ich prezydent Spencer W. Kimball ogłosił, że miał objawienie, w myśl której murzyni nie mogą być dłużej odsądzani od mormońskiej wiary.

Księga Mormona

Księga Mormona obok Biblii dodatkowym źródłem ich wiary. Dodatkowo oprócz niej są jeszcze mniej znane dzieła jak np. Nauki i Przymierza czy Perła Wielkiej Wartości. Wg danych na rok 2017 została wydana w 110 językach w nakładzie 175 milionów egzemplarzy. Rzekomo powstała w wyniku przetłumaczenia starożytnych tablic, które Smith przetłumaczył z reformowanego egipskiego (taki język nigdy nie istniał) na angielski. Miał mu je wskazać anioł Moroni, który rzekomo zażądał utworzenia nowego Kościoła, gdyż wszystkie inne miały błądzić. Płyty te miały opisywać historię Nefitów w obu Amerykach. Nefitami mieli być potomkowie Nefiego, który przypłynął tam z Izraela. Oczywiście badania genetyczne zaprzeczają pokrewieństwu Żydów i Indian, ale jak widać mormonom to nie przeszkadza. Opisuje ona historie różnych proroków i Jezusa. Przyjrzyjmy się kilku wybranym sprzecznościom Księgi Mormona z Biblią:

Jezus miał wrócić na ziemię podobnie jak wstąpił do nieba. Sam Chrystus przestrzegał by nie wierzyć ludziom, którzy mieliby mówić, że Mesjasz ponownie przybył na ziemię. Jezus miał przyjść po ucisku związanym z rządami Antychrysta. Księga Mormona naucza, że Jezus po ukrzyżowaniu pokazał się w Ameryce.

Biblia:

Wtedy jeśliby wam kto powiedział: „Oto tu jest Mesjasz” albo: „Tam”, nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: „Oto jest na pustyni”, nie chodźcie tam!; „Oto wewnątrz domu”, nie wierzcie! Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego” Mt. 24:23-31

Księga Mormona:

„I stało się, że gdy zrozumieli, ponownie spojrzeli ku niebu. I ujrzeli Człowieka w białej szacie zstępującego z niebios; i zstąpił, i stanął pośród nich i oczy wszystkich spoczęły na Nim, i nie śmieli przemówić nawet pomiędzy sobą, i nie wiedzieli, co to znaczyło, gdyż myśleli, że ukazał im się anioł. I stało się, że wyciągnął rękę i przemówił do ludu: Jestem Jezus Chrystus, o którym prorocy świadczyli, że przyjdzie na świat. Jestem światłem i życiem świata i wypiłem kielich goryczy, dany mi przez Ojca; i przyniosłem chwałę Ojcu biorąc na siebie grzechy świata, co czyniąc poddałem się woli Ojca we wszystkim od początku.” 3 Nefi. 11:8-11

Księga Mormona naucza, że Biblia nie jest jedynym źródłem wiary co jest sprzeczne z samą Biblią. Ciekawe, że autor używa terminu „Biblia” w czasach gdy nie był on znany.

Biblia:

„Mówiąc to, miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego.” 1Kor. 4:6

Księga Mormona:

Jesteście głupcami, jeśli powiecie: Biblia, mamy Biblię i nie potrzebujemy dodać więcej do tej Biblii. Czy mielibyście Biblię, jeśli nie Żydzi?” 2 Nefi. 29:6

Księga Mormona naucza podobnie jak Kościół Katolicki, że zbawienie jest na podstawie wiary i uczynków. Biblia natomiast naucza, że zbawienie jest jedynie z łaski przez wiarę. Dobre uczynki są owocem wiary.

Biblia:

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” Ef. 2:8-9

Księga Mormona:

„Albowiem pisząc trudzimy się, by przekonać nasze dzieci, aby uwierzyli w Chrystusa i pojednali się z Bogiem, bo wiemy, że dzięki łasce zostaniemy zbawieni, gdy dokonamy wszystkiego, co jest w naszej mocy.” 2 Nefi. 26:23

Księga Mormona zawiera proroctwo, iż po śmierci Jezusa ciemności zalegną całą ziemię na 3 dni. W Piśmie Świętym znajdujemy informację, że to były 3 godziny.

Biblia:

„Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani?, to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” Mt. 27:45

Księga Mormona:

„I powiedział mi, że wszystko to nastąpi pośród grzmotów, błyskawic i burzy. I ciemność będzie zalegała na całej ziemi przez trzy dni.” Helaman. 14:27

Miejsce narodzin Jezusa według Biblii było Betlejem. Księga Mormona naucza, iż Chrystus przyszedł na świat w Jerozolimie:

Biblia:

„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy.” Mt. 2:1

Księga Mormona:

„I narodzi się On z Maryi w Jerozolimie, w kraju naszych przodków, i będzie ona dziewicą, cennym i wybranym naczyniem. Okryje ją moc Ducha Świętego, że pocznie i wyda na świat Syna, Syna Boga.” Alma. 7:10

Archeologia

W Biblii w przeciwieństwie do Księgi Mormona znajdziemy postacie, miejsca, rzeki, nazwy miast, których istnienie potwierdzają liczne źródła historyczne i archeologiczne. Postać Jezusa Chrystusa jest potwierdzona przez takie źródła jak chociażby pisma Józefa Flawiusza czy Pliniusza Młodszego. Nie ma wątpliwości, że istniało (i istnieje) takie miasto jak Jerycho. Natomiast nie ma jakichkolwiek źródeł potwierdzających istnienie miast w obu Amerykach opisanych w Księdze Mormona jak np. Antiparah, Gadiomnah, Kiszkumen, Manti itd. W Biblii znajdziemy takie monety jak drachma czy denar. Monety te zachowały się do dzisiaj. Księga Mormona w 11 rozdziale Księgi Almy wspomina o różnych monetach, które istniały w przedkolumbijskiej Ameryce. Póki co do dzisiaj nie odnaleziono ani jednej. Podobnie nie znaleziono w Amerykach roślinności bliskowschodniej, której nasiona miały być przetransportowane przez Nefiego i jego towarzyszy. Tego typu przykładów jest więcej. Podsumowując nie ma pozamormońskich źródeł potwierdzających rewelacje opisane w Księdze Mormona dotyczących wydarzeń w obu Amerykach.

Ciekawostki dotyczące wierzeń i praktyk

– mormoni nie wierzą w Trójcę, lecz w triadę (trzech bogów). Ci trzej bogowie współpracują ze sobą tworząc sztucznie bóstwo,
– Jezus jest bratem Lucyfera,
– współczesna Księga Mormona zawiera wiele poprawek w porównaniu do pierwotnej edycji,
– Bóg nim został Bogiem wcześniej był człowiekiem. Początek ludzkiej egzystencji nie zaczyna się od poczęcia, ale człowiek żyje przed narodzeniem z Bogiem i innymi bytami duchowymi w stanie tzw. preegzystencji,
– mormoni praktykowali wielożeństwo. Dzisiaj jest ono spotykane u nielicznych denominacji mormońskich. Małżeństwo może trwać nawet po śmierci tzw. niebiańskie małżeństwa.
– stosowany jest chrzest za zmarłych,
– zakazane są takie używki jak narkotyki, alkohol, kawa, tytoń, herbata,
– po śmierci można awansować do miana anioła, a nawet boga,
– mormoni uważali, iż ciemny kolor skóry u ludzi jest owocem grzechów. Od 1978 roku wskutek „objawienia” jakie miał wówczas prezydent mormonów Spencer Kimball mormoni odeszli od tej koncepcji,
– w Salt Lake City znajduje się ich główna świątynia,
– obowiązkowa jest dziesięcina. Niepłacenie dziesięciny jest uznawane okradanie Boga (3 Nefi. 24:8-10).

Podsumowując wiara mormońska jest wyssana z palca. Mormoni choć się nie będą z tym zgadzać to nie są chrześcijanami.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas i kup nam kawę. Dziękujemy!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Polub #ObywateleNiebaPL na Facebooku i bądź na bieżąco!

Podziel się artykułem ze znajomymi!

Wypowiedz się: