Strona główna Najnowsze Czy Biblia wspomina o instytucji papiestwa?

Czy Biblia wspomina o instytucji papiestwa?

Katolicy wierzą, że papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Pełni swój urząd by centralnie zarządzać Kościołem. Pierwszym papieżem miał być apostoł Piotr. Zobaczmy jakie są fakty.

Katolicy powołują się na fragment, który brzmi (w artykule posłużę się katolicką Biblią Tysiąclecia): „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.” Mt. 16:18-19. Katolicy są zdania, że Piotr jest skałą, na której zbudowany jest Kościół. On miał być pierwszym papieżem. Po jego śmierci władzę sprawują jego następcy (biskupi Rzymu), których należy słuchać. Fakty są takie, że w oryginale dopisek, który pojawia się w nawiasie kwadratowym „czyli skała” nie występuje. Co więcej Piotr w języku greckim to Πέτρος (petros), zaś skała na jakiej zbudowany jest Kościół to πέτρα (petra). Zauważcie, że użyto tu innych wyrazów. Πέτρος (Piotr) oznacza ruchomy kamyk, zaś πέτρα (skała) oznacza opokę, skałę, nieruchomy blok skalny. Są to wyrazy sobie bliskie, ale nie oznaczają tego samego. Jak należy rozumieć słowa Jezusa? Piotr wcześniej wyznał, że Jezus jest mesjaszem. Chrystus to potwierdził i zaznaczył przez swoją wypowiedź, że Kościół zbudowany jest na Nim (Jezus jest skałą), zaś Piotr (podobnie jak inni chrześcijanie) jest kamykiem wbudowany w tą skałę tworząc Kościół. By potwierdzić ten fakt odnieśmy się do innych fragmentów Biblii.

KTO JEST SKAŁĄ?

Sam Piotr w jednym ze swoich listów wspomniał, że skałą jest Jezus, zaś chrześcijanie są kamykami wbudowywanymi w tą skałę: „Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła – i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.” 1P 2:4-8. Z tego fragmentu jasno wynika, że Jezus jest fundamentem Kościoła, który możemy nazwać skałą, kamieniem węgielnym czy opoką, zaś chrześcijanie są kamykami budowanymi na tej skale. Razem (będąc Kościołem) tworzymy duchową świątynię.

„On Skała, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy.” Pwt. 32:4

„Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono!” Ps. 18:3

„Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono! Ty mnie wyzwalasz od wszelkiej przemocy.” 2Sm. 22:3

„I pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała – to był Chrystus.” 1Kor 10:4

„Nie lękajcie się ani nie przerażajcie! Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? Albo inna Skała? – Ja nie znam takiego.” Iz. 44:8

„To niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła.” Dz. 4:10-11

Mianem opoki, skały, fundamentu, na którym zbudowany jest Kościół Biblia określa jedynie Boga. Piotr nie jest żadną skałą. Piotr jak inni chrześcijanie są kamykami układanymi na fundamencie, którym jest Chrystus.

CZY SĄ INNE WERSETY ŚWIADCZĄCE O PAPIESTWIE?

Oczywiście nie znaczy to, że katolicy nie podają innych argumentów przemawiających za papiestwem. Odnieśmy się do nich:

„I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.” Mt. 16:19

W tym przypadku klucze mają być symbolem władzy, którą Jezus miał niby przekazać Piotrowi. Klucze w Biblii symbolizują znajomość Słowa Bożego. Dla przykładu Jezus wspomina, że faryzeusze posiadali klucze do Królestwa Bożego, ale sami z nich nie korzystali:

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli.” Łk 11:52

Co do kwestii związywania i rozwiązywania to każdy chrześcijanin posiada autorytet do związywania sił przeciwnych Ewangelii (Mt.12:29) i rozwiązywania ludzi zniewolonych (Mk. 16:17):

„Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza, i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I dopiero wtedy dom Jego ograbi.” Mt. 12:29

„Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą.” Mk. 16:17

Innym fragmentem na jaki powołują się katolicy to słowa Jezusa skierowane do Piotra po zmartwychwstaniu:

„A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!» I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje!». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje!” J.21:15-17

Na podstawie słów Jezusa „paś owce moje” katolicy uważają, że Piotr miał być pasterzem całej trzody (Kościoła). Biblia wspomina o wielu pasterzach, Piotr był jednym z nich. Nie ma tu żadnej wzmianki, iż Piotr jest głową Kościoła czy zastępcą Jezusa. Apostołowie byli sobie równi:

„A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym.” Mt. 20:25:27

„Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy.” Łk 22:24

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana.” Dz. 8:14

Powyższe wersety pokazują, że apostołowie byli sobie równi. Zresztą gdyby Piotr miał być przywódcą to nie dochodziłoby w tej kwestii do sporów między apostołami. Gdyby Piotr miał być liderem Jezus wyraźnie by powiedział, że Piotr jest najważniejszy, a potem jest resztą, jednak tego nie zrobił. Sam Piotr podlegał decyzjom całego grona apostołów. Choć w Kościele mamy różne służby np. diakonów, biskupów, ewangelistów itd. to Biblia milczy w temacie papiestwa. Co ciekawe katolicy przypisują papiestwu tytuły, które w Biblii odnoszą się wyłącznie do Boga: „głowa Kościoła” i „ojciec święty”:

„I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.” Kol. 1:18

„Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.” Mt. 23:9

CZY PIOTR BYŁ BISKUPEM W RZYMIE?

Z biblijnego punktu widzenia bardzo wątpliwe jest to by Piotr pełnił urząd biskupa Rzymu. Dlaczego?

  • apostoł Paweł w końcówce Listu do Rzymian pozdrawia z imienia 27 chrześcijan. Wśród nich nie znajdziemy Piotra.
  • Biblia wymienia z nazwy miejsca, w których przebywał Piotr np. był w Liddzie, Cezarei Palestyńskiej, Samarii. Nie wspomina nic o Rzymie.
  • po śmierci Judasza sam Piotr powinien jako papież obsadzić jego następcę, ale zamiast tego kandydatom dano losy, a los padł na Macieja.
  • w II Liście Pawła do Tymoteusza, który był pisany z Rzymu apostoł Paweł napisał: „Łukasz sam jest ze mną” (2Tm. 4:11).

Możliwe, że Piotr jak głosi tradycja zmarł śmiercią męczeńską w Rzymie, ale z pewnością nie pełnił funkcji biskupa rzymskiego (papieża). Nawet jeśli Piotr byłby wybrany na przywódcę Kościoła to nie ma jakiegokolwiek dowodu na to, że obecni papieże są jego następcami. Są to zwykli uzurpatorzy zwodzący ludzi fałszywymi naukami.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas i kup nam kawę. Dziękujemy!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Polub #ObywateleNiebaPL na Facebooku i bądź na bieżąco!

Podziel się artykułem ze znajomymi!

Wypowiedz się:

6 KOMENTARZE

  1. […] Innymi słowy skałą – πέτρα (petra), na której zbudowany jest Kościół jest Jezus, którego Piotr – Πέτρος (petros) oficjalnie uznał za mesjasza. Chrześcijanie wraz z Piotrem są kamykami budowanymi na skale czyli Jezusie. Zgodnie z Biblią głową Kościoła jest Jezus (Kol. 1:18). Dodatkowo na naszym portalu znajdziesz artykuł szczegółowo obalający występowanie papiestwa w Biblii. Aby go przeczytać kliknij TUTAJ. […]

Comments are closed.